Hasící přístroje

Hasící přístroje

Bez na´zvu-1Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro počáteční fázi rozvoje. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti.

Rozdělení podle druhu hasící látky
  • Vodní

– hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt)

dobře hasí pevné hořlavé látky (např.dřevo)
špatně hasí hořlavé kapaliny (benzín, líh) a plyny
nesmí se použít na elektrická zařízení pod proudem, tuky, oleje, alkalické kovy a na látky reagující s vodou

  • Pěnový

– vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku – pracuje na principu dusivého efektu

dobře hasí hořlavé kapaliny (benzín, nafta, tuky) a pevné látky
špatně hasí hořlavé kapaliny mísitelné s vodou a hořlavé plyny
nesmí se použít na elektrická zařízení pod proudem a lehké a hořlavé alkalické kovy

  • Práškový

– jedná se o velmi účinné hasivo – hasebním efektem je stěnový efekt (sráží plamenné hoření)

dobře hasí elektrická zařízení pod proudem (bez ohledu na škody), pevnější materiály, hořlavé kapaliny (benzín, nafta, oleje) a plyny
špatně hasí uhlí, textil a dřevo (a jemu podobné materiály – můžou totiž dále po uhašení žhnout)
nesmí se použít na lehké a hořlavé alkalické kovy

  •  CO2 – Sněhový

– hasivem je oxid uhličitý, který má velmi nízkou teplotu

dobře hasí elektrická zařízení (i jemná) pod proudem, hořlavé kapaliny a plyny
špatně hasí – pevné látky
nesmí se použít na sypké materiály, hořlavý prach a lehké a hořlavé alkalické kovy

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!
POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání – hrozí poškození Vašeho zdraví!

 
Pamatujte!

4284196-hasici-pristroj-1

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od krajeHasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

Kontrola se provádí vždy po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.

Něco málo z právních předpisů

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!